dissabte, 26 de desembre de 2009

AVALUACIÓ

Aquesta assignatura m’ha aportat aprenentatges en molts nivells. En cadascuna de les PACs, he realitat un treball personal, on m’he enriquit de nous coneixements i he modificat d’altres que ja tenia.

L’avaluació inicial per valorar els coneixements previs ha sigut una eina per realment adonar-nos del procés que hem realitzat, per avaluar el canvi conceptual.

Els mapes conceptual, també han ajudat de forma més esquemàtica a avaluar el procés. A la vegada, m’ha servit per estructurar la informació, visualitzar-la i facilitar-me les estructures mentals.

Amb construcció del blogger he disfrutat molt, ja que he plasmat la meva creativitat, i alhora he pogut compartit les experiències de l’assignatura.

El debat va ser una experiència molt enriquidora, ja que tot i que només vam poder fer quatre aportacions ( fet que feia que la informació que donaven tenia que ser elaborada, i precisa), vaig aprendre de cadascuna de les aportacions, ja sigui per estar a favor o en contra. Vaig poder entendre el posicionament de tots els participant, tot i que no el compartia amb tots. El fet de donar unes premisses per les aportacions, va fer que tot sigues més estructurat, més entenedor, i més elaborat.

Tot i que sempre li he donat importància als aprenentatges significatius, no m’havia pensat que això implicava un canvi conceptual. He aprés les diferents construccions de models mentals, destacant dues;

- Modelant històries; penso que mai m’havia plantejat la significativitat que té el fet de narrar experiències personals i històries. El fet d‘estudiar el procés, i com s’arriba a l’aprenentatge significatiu, m’ha fet reflexionar sobre la meva vida; cada dia aprenem mitjançant aquest model mental de forma indirecta.

- Construir a partir de problemes; el fet de veure un problema, ens indica que cal actuar. Per poder canviar una situació, cal ser conscient de que cal millorar-la, i el fet de detectar el problema ens facilita el camí. També ens ajudarà per motivar la necessitat de buscar solucions.

La creació del projecte ha plasmat tots els aprenentatges que hem anat realitzat al llar del semestre, i posar en pràctica allò que hem aprés. Tot i que la situació problemàtica que he exposat no ha tingut una solució immediata, ha fet que s’obrís un debat per buscar alternatives el proper curs; potenciar l’ús de les TICs mitjançant la formació del mestres

La meva valoració general de tots els aprenentatges que he realitzat és molt positiva. He fet canvis conceptuals en les meves estructures mentals, gràcies a que l’aprenentatge ha sigut significatiu. Estava molt motivada envers l’assignatura, això a facilitat la tasca. Valoro que encara hem queda molt que aprendre respecte les noves tecnologies, ja que van canviant de forma vertiginosa. Per tant, participaré activament del projecte que es durà a l’escola el curs vinent; “formar als mestres per potenciar l’ús de les TICs”.

PROJECTE: POTENCIAR L'ÚS DE LES TICS A L'ESCOLA:EDUQUEM ALS MESTRES


DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

Aquest projecte no ha pogut encara posar-se en pràctica, degut a la falta de temps per l’organització de les activitats anuals, i la quantitat de persones implicades en el mateix. L’escola a valorat molt positivament la idea, plantejant- se la possibilitat de fer-ho el curs següent.

La base d’aquest projecte és millorar i potenciar l’ús de les noves tecnologies a les escoles. Per aconseguir-ho , necessitem formar a tots els docents. No tots els docents tenen els mateixos coneixements previs, ni les mateixes ganes d’aprendre, per aquest motiu, cal motivar a totes les persones, i sobretot, que puguin valorar el recurs de les TICs.

Partim d’una escola pública situada en Hospitalet, amb 44 mestres. La gran majoria portem més de dos anys a l’escola. Aquest curs han ampliat a una tercera línea, fet que fa que el número de mestres nous hagi augmentat. El claustre el definiria com un equip molt coordinat, treballador, motivat, col·laboratiu, amb ganes d’innovar. Son els mateixos mestres els que demanen formació, ja que no coneixen totes les noves tecnologies ni la seva aplicació.

Primer de tot cal informar als docents del significat de les TICs, de com afecta a la societat i a l’educació, i de les múltiples avantatges que té.

A partir d’aquí, cal avaluar els coneixements previs que tenen, per poder realitzar tres grups de treball: amb poc, mig i alt coneixement de les TICs. Degut al canvi tecnològic que ha patit la societat, hi ha molts mestres que s’han adaptat; a la vegada tenim d’altres, que no s’han iniciat a les noves tecnologies.

Fonamentalment, volem formar sobre les noves tecnologies que s’apliquen a les escoles, tot i que el projecte està obert a modificacions en funció de les necessitats. Tal i com es detalla a la fitxa, els principals temes o blocs que es treballaran seran; les utilitats principals de l’ordinador i del escàner,informàtica, tant a nivell d’usuari d’internet com dels diferents programaris ( word, excel, power point, picture manager, la utilització de les càmeres digitals i de vídeo ( múltiples funcions amb l’ordinador), el canó i les pissarres digitals.

Abans de començar un bloc, es realitzarà l’avaluació de coneixements previs, on es faran les divisions dels tres grups en funció del nivell, i d’on sortiran els mestres amb més habilitats per impartir la formació. L’excepció serà el últim tema, les pissarres digitals, on vindrà una persona externa al centre, que formarà a tots els mestres, en una sola aula.

Les activitats s’impartiran en el centre, en les tres aules d’informàtica. Les hores de formació seran 40, repartides en horari no lectiu i extra del mestre .

La descripció de les activitats, amb els objectius que es pretén amb cadascú d’elles, estan als annexos.

El que es vol aconseguir es que tots els mestres coneguin les possibilitats de les TICs, que les puguin utilitzar tant en la seva vida personal, com en la seva tasca docent. Que siguin capaços d’aplicar-ho en totes les àrees, i valorar el seu ús per potenciar els aprenentatges. Mitjançant les activitats, es vol arribar al canvi conceptual, a l’aprenentatge significatiu.

Per valorar realment quins coneixements tenien els mestres de l’escola, vaig realitzar una entrevista gravada a la tutora de segon, una noia de 26 anys;

http://www.divshare.com/download/9928446-3f6


Tot i que el projecte no es va dur a terme aquest curs, vaig fer un sondeig de els coneixements que tenien els mestres sobre les Noves Tecnologies, i les necessitats que tenien. La gran majoria, al igual que la mestre entrevistada, opinen que els coneixements a nivell informàtic son bons, tot i que podrien millorar. La seva demanda i/o necessitat va més enfocada a aquelles tecnologies que no son presents a la seva vida personal; canó, pissarres digitals, programes informàtics específics ( Power Point)... La seva demanda estaria resolta si es portes a terme el projecte el curs vinent.

Per conèixer millor la importància de les TICs en educació, podeu consular les següents pàgines:

- http://www.youtube.com/watch?v=Ff3Y2p-4vZs ( Reportatge del Periódico sobre la importància de les TICs a l’escola)

- http://www.youtube.com/watch?v=WwrILGfsPtE,
http://www.youtube.com/watch?v=v9pYJZmSiG4
,
http://www.youtube.com/watch?v=2ir6nXpy6YU
,
http://www.youtube.com/watch?v=rcit0VZ8__k ( Conferència de les competències TICs del docent dividida en quatre parts)

- http://www.youtube.com/watch?v=_ysarpDFw8A ( Avantatges de les TICs)


MODELANT HISTÒRIES

COM CONTRIBUEIX ELS MODELS D’EXPERIÈNCIES CAP A L’APRENENTATGE SIGNIFICATIU

Partirem primer de tot de la definició del concepte “ model d’experiències”. Per arribar a un aprenentatge significatiu, aquest a de constar d’uns principis, que anteriorment hem anomenat. Aquest aprenentatge dóna lloc a la construcció de models mentals. Un dels models que s’utilitza en el procés és el d’experiències. Les experiències funcionem com a substitut de la vivència directa. Les persones aprenem de les històries dels altres, arribant a una major comprensió, utilitzant com a mitjà el raonament basat en casos ( RBC: mètode d’intel·ligència artificial). Aquest fenomen es dona degut a que nosaltres tot el que sabem ho expressem en forma d’història; quan ens trobem amb una situació nova, busquem en el nostre propi coneixement ( tant sigui experiència directe o indirecte) per tal de buscar similituds, solucions...

Si ens parem a reflexionar sobre el model d’experiències, veurem com aquest fenomen es present sempre; al llarg del dia, ens relacionem amb altres persones o recursos, que ens aporten coneixements nous, els quals els tenim presents en posteriors esdeveniments.

El cas que he redactat al inici de la PAC, “ art visual”, és una activitat d’E-A que va sorgir a partir d’altres experiències pròpies i del meu entorn. Al realitzar la lectura dels casos Kite, vaig pensar amb aquesta activitat, ja que tenien moltes similituds; el meu pensament va anar a buscar històries del meu coneixement. Per tant, aquest aprenentatge va ser significatiu, per la seva funcionalitat, practicitat.

El cas Kite que em va fer pensar en l’activitat redactada va ser el case 3195-1: l’activitat era realitzar fotografies amb la càmera digital, i posteriorment modificar-les amb el programa “ Photoshop” per a nens. Aquesta activitat és va realitza des de l’àrea d’educació artística. Els aspectes que més destacaria en l’entrevista del cas son: l’entusiasme que mostraven els alumnes i el no tenir por alhora de mostrar la seva creativitat. Parlem doncs, d’un aprenentatge significatiu, on els alumnes van aprendre de manera activa un nou coneixement, que en la seva vida diària el posaran a la pràctica per la seva funcionalitat.

Després de llegir tots els casos redactats dels meus companys, el que més m’ha cridat l’atenció per la seva temàtica ha sigut el de Anna Cortada : “Taller de fotografia: aprendre a mirar”. En aquest cas, Anna va duu l’activitat a nivell extraescolar, realitzant una sessió per setmana. Això amplia el ventall de coneixements i habilitats que poden aprendre els alumnes durant el procés. Però en les dues experiències he trobat molts aspectes en comú; les dificultats trobades ( els comportament dels alumnes), rol del mestre i alumnes, i observacions del resultat de l’activitat. Un aspecte que no coneixia era la rellevància que té; és una activitat inclosa en un treball europeu per introduir les noves tecnologies a l’escola : http://www.mediaplaying.net/.

En les nostres experiències hem deixat clar la importància de l’ús de les TICs en els processos d’E-A, i la seva utilització com a recurs per arribar als aprenentatges significatius.

INFORME DEL CANVI CONCEPTUAL
PARAULES CLAUS

Els conceptes claus d’aquest informe estan vinculats directament amb l’aprenentatge significatiu, denominat constructivisme. És la línia que l’Educació ha de seguir per tal d’aportar les habilitats i estratègies necessàries als estudiants. Un aprenentatge significatiu té les propietats següents; aprenentatge actiu , constructiu, col·laboratiu, intencional, conversacional, contextualitzat i reflexiu.

Si volem que els alumnes aprenguin, com en el cas 3, en la classe de literatura britànica, la poesia romàntica, hem d’ensenyar a través de models mental, per aconseguir que l’aprenentatge sigui real, sigui significatiu. No podem ser mers transmissors del coneixement, sinó que li tenim que donar una intencionalitat, utilitzar estratègies i habilitats per aconseguir-ho. Mitjançant el mapa de conceptes que es va utilitzar, podem veure que han après els alumnes, i com han construït aquest coneixement. A traves d’aquesta eina, es pot anar modificant l’adquisició del coneixement.

L’aprenentatge significatiu té dues concepcions; models mentals i canvi conceptual. Les persones construïm de forma natural models; els models mentals son representacions riques, complexes i relacionades del que sabem; els models mentals interactuen amb les noves informacions, construint models més complexos, rics....aquest procés cognitiu es denomina canvi conceptual.

La construcció de models mentals ha de ser per totes les disciplines, no tan sols per la ciència i les matemàtiques, com fins ara. Aquests poden ser: models dels coneixements dominants, models de problemes, models de sistemes, models d’experiències i models de pensament. Per a la construcció d’aquests models és necessiten unes eines; construcció de simulacions deductives, construcció de simulacions inductives, exploracions de models de caixa negra, models causals qualitatius i eines de construcció de models semàntics

En el cas pràctic 3, s’ha utilitzat la construcció de models semàntics, ja que s’ha representat gràficament les associacions semàntiques entre els concepte ( mapa conceptual)., representant les estructures de coneixement emmagatzemades a la ment, ajudant a la construcció conceptual més complexa ( primer mapa conceptual més senzill, i després augmenta la complexitat amb l’obra de Shakespeare).

Per tant, el canvi conceptual és la construcció de models mentals,mitjançant els aprenentatges significatius. La mestre de literatura té una intencionalitat en el seu procés d’ensenyament, on l’A significatiu és present i dona l’eina de creació de mapes de conceptes per donar habilitats i avaluar els coneixements del tema i/o futurs nous coneixements i/o utilitat a la vida diària. Deixa clar que aquest canvi conceptual té que ser present a totes les disciplines; utilitzar les TICs en totes les àrees del coneixement com element multidisciplinar.

CONEIXEMENTS DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA I LA SEVA RELACIÓ AMB LA CIÈNCIA I SOCIETAT

La idea de que partia era clara; hi ha una gran influència entre Societat- Ciència i Tecnologia que repercuteix directament a l’educació, on no coneixia la importància de les TICs, ni de les habilitats i estratègies que proporciona, ni la relació entre Educació i Noves tecnologies.

El mapa conceptual representa la meva estructura dels conceptes i les seves relacions; deixo clar que hi ha relació entre els tres grans conceptes, però no especifico de quin tipus ni conseqüències. Tampoc em vaig plantejar quins altres factors podien incidir en ells, ni en les relacions, ni tan sols l’evolució al llarg del temps.

Referent a les qüestions de desenvolupament breu, tenia idees que s’han reforçat i ampliat amb l’aprenentatge de l’assignatura. Tenia clar que les TICs es tenien que utilitzar en totes les àrees del coneixement, partim sempre d’un aprenentatge significatiu ( intencional), on la importància recau en donar habilitats i estratègies per el desenvolupament dels alumnes en la vida diària.

Després de l’adquisició dels nous coneixement, puc valorar que la relació entre Tecnologia, Ciència i Societat no és tan senzilla, ni tan clara. Parlem d’un moment d’evolució i de canvis, on la complexa relació provoca diferents teories i postures ( tal i com hem vist al debat de CTS). He ampliat el coneixement que tenia de les TICs, donant-li encara més importància a nivell educatiu. He conegut el significat de canvi conceptual, aprenent els diferents models i eines per accedir-hi de forma funcional i pràctica.

Personalment, en la meva tasca de mestra, tinc molt present de que tot aprenentatge ha de ser significatiu, i la relació multidisciplinar de totes les àrees del coneixement. Respecte a la utilització de les TICs, les considero com a eines indispensable en totes les activitats ( a excepció de l’àrea d’Educació Física de difícil implementació). Malgrat aquesta opinió, les escoles no tenen els suficients recursos per que siguin posades en pràctica; manca de recursos personals i materials, manca de la importància de les TIC com a eina i aprenentatge indispensable per la correcta evolució dels alumnes.

MAPA CONCEPTUAL : DIFERÈNCIES DEL CONEIXEMENT PREVI I EL CONEIXEMENT ACTUAL
CREUS QUE S’HA PRODUÏT CANVI CONCEPTUAL?PER QUÈ?

La meva resposta sobre si s’ha produït un canvi conceptual dels coneixements que tenia sobre les noves tecnologies de la informació i comunicació és evident; tal i com he comentat en els anteriors apartats; penso que no tan sols en aquesta àrea, sinó que s’ha produït en molts altres aspectes.

L’avaluació inicial ha sigut un punt clar per apreciar el canvi conceptual. Gràcies a aquesta miniactivitat, i a la PAC 1 ( realització de mapes conceptuals, a través del programari informàtic, el debat, investigació, la intencionalitat....) l’aprenentatge ha sigut significatiu. Moltes vegades no som conscients d’aquets canvis,i de les propietats de l’A significatiu, tot i que es van produint al llarg de la nostra vida. Ara sóc més conscient d’aquest fenomen, i concretament, de la importància de les TICs en el nostre entorn.

Els canvis conceptuals son presents al llarg de la nostra evolució, en major o menor grau, en funció de les necessitats, recursos, personalitat...un canvi significatiu va ser la meva incorporació a la vida laboral. Degut a la meva personalitat, la meva inquietud i necessitat, vaig començar en l’àmbit educatiu molt jove. Els meus coneixements previs del significat de treballar eren múltiples, dispersos i distorsionats ( tenia varies hipòtesis) ; la gent que m’envoltava em parlava aspectes molt negatius de la incorporació en aquest món, i més, en l’entorn que jo desitjava començar; discapacitats. Al entrar en contacte directe amb aquest món, vaig començar a formar la meva idea, vaig viure en una comunitat d’aprenentetge; partint de la base que ja tenia; ampliar coneixement, modificar altres,....Realment vaig realitzar un aprenentatge significatiu, on la meva motivació era molt gran, i les meves inquietuds eren moltes. Va ser un aprenentatge actiu, conjuntament amb altres professionals, construint el meu coneixement, reflexionant en cada moment, ...Vaig fer un canvi conceptual important, degut a la construcció del coneixement a partir de l’aprenentatge significatiu.

Les TICs van ser presents al llarg d’aquest procés, fet que va consolidar el meu aprenentatge significatiu i funcional( tant en el món laboral, com l’adquisició d’habilitats i estratègies en la meva vida en general). Vaig assistir a moltes conferències i cursos on s’utilitzaven Power Points, per esquematitzar el tema, on era un suport per estructurar la informació. Vaig utilitzar programaris per a la realització de pictogrames, per comptabilitats, per realització de informes,....

Per tant, el canvi conceptual és present , on els coneixements previs és van ampliar, reforçar o modificar mitjançant un aprenentatge significatiu. Les TICs potencien aquest aprenentatge .


CONCLUSIONS

dimecres, 21 d’octubre de 2009

AUTOAVALUACIÓ 1.3


Al llarg de la PAC 1 he aprés molts conceptes nous, i m’he plantejat qüestions que mai havia tingut presents. La primera qüestió que em plantejo és la de l’avaluació inicial, on vaig fer les aportacions des de la “no informació” del tema. Les idees o conceptes previs eren claus per fer el posterior estudi; el coneixement tecnològic i científic garanteix el progrés econòmic i social?;causes del canvi actual....

Després, a partir de l’article de “Domènech i Tirado”, vaig començar a tenir coneixement del significat de Tecnologia, Ciència i Societat. On a partir del debat, vaig investigar entorn al determinisme ( tecnològic i social); la societat va en funció de les tecnologies o al contrari; és la societat , que la manté i guia? . El meu posicionament va ser cap al tecno-determinisme. Tot i que finalment vaig valorar que no cal anar als extrems, que les dues parts tenen part de raó, tot i que les relacions entre societat i tecnologia estan canviant.

Ha sigut una activitat molt enriquidora, ja que no tan sols hem tingut la possibilitat de debatre els diferents punts de vista referent a un tema, sinó que em pogut rebre les diferents informacions que aportaven els companys en altres temes

Els coneixements s’ha assentat més després de la lectura del mòdul 1, adquirint més idees dels fonaments teòrics de l’Educació i Tecnologia.

La creació del blog ha sigut molt interessant, on he aprés moltes habilitats explorant l’ordinador, entrant a fòrums per consultar, a investigar...on crec que és una eina que em serà de molta utilitat, tant per l’assignatura, com per la meva vida professional i personal.


CONCLUSIONS DEBAT

Primer de tot, m’agradaria destacar que a mida que m’he informat, i he rellegit totes les opinions, articles, ...la meva opinió ha variat. O millor dit, ara tinc més arguments per defensar la meva opinió.

Tal i com molts companys han valorat, no cal situar-se radicalment en un bàndol. Ja que penso que tots dos es poden justificar, i en funció de les nostres experiències ens podem decantar una mica més cap a un extrem. La societat guia les noves Tecnologies o és aquesta la que canvia la societat? La meva postura és la tecno-determista, tot i que penso que hi ha una relació societat-tecnologia amb influències bidireccionals de diferents graus.

He participat en dos debats; primer de tot en el fil de “ transversalitat de les TIC”, on el meu posicionament és utilitzar les TIC com a eix transversal, tot i la necessitat d’ensenyar el seu ús, per progressivament ser habilitat per a totes les àrees. En segon lloc, he participat en el debat de relació societat i tecnologia, on el meu posicionament inicial era tecno-determinista, i finalment ha variat en una relació bidireccional ( tot i que la tecnologia influeix en més aspectes a la societat).

Les meves aportacions han sigut 4, incloent aquesta. En funció del meu posicionament he triat el color corresponent, tenint en compte totes les aportacions fetes fins el moment. Les aportacions dels companys i els articles a llegir m’han servit per poder fonamentar la meva resposta i alhora per posicionar-me.

La guia per el debat m’ha sigut de gran ajuda, ja que l’he tingut que consultar moltes vegades per tenir clar com i que fer. Ja que en molts debats la línia és oberta, i això fa que el ventall d’opinions sigui massa ampli i dispers.

En general valora que el debat ha sigut molt dinàmic i constructiu. La gran majoria d’aportacions m’han aportat idees ( siguin per estar a favor o en contra).

A_MAP; SÍNTESI DEL DEBAT